March 2020.

Во Франција, за време на Втората светска војна, се појавило движење од млади луѓе, кои почнале да си се собираат по подруми и да си денсаат. Си ги нарекувале тие места discothèques. Од таму и денешното име